7FD6CA25 760F 4860 9965 4D395C0005C9 

นายสมคิด ศรีปราชญ์
ศึกษาธิการจังหวัดตาก

003
นางฉวีวรรณ  สุภาษี
รองศึกษาธิการจังหวัดตาก

สถานศึกษาในสังกัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

00020004000100010006

0006

นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด และนางสาวปัทม์รัศม์ ศรีลาจันทร์ รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานและเข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด รุ่นที่ 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2566 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนภัทรวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด และนางสาวปัทม์รัศม์ ศรีลาจันทร์ รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานและเข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด รุ่นที่ 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2566 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนภัทรวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
วันที่ 8 มกราคม 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดส้มเกลี้ยง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ
วันที่ 5 มกราคม 2566 ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงและกำกับเวทีกลาง “งานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก”
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2565 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงและกำกับเวทีกลาง “งานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก”
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2565 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองตาก ประจำเดือนมกราคม 2566
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีเกษตร เช็คอินเมืองตาก ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดตาก
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก เเละผอ.พิณทิพย์ หอมสุด เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณฯ
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ มณฑลพิธีบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลและทักษะเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17-18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมบ้านสวนริมผา กนิฐา โฮมสเตย์
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลและทักษะเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17-18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมบ้านสวนริมผา กนิฐา โฮมสเตย์
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางสุภาดาธีร์ สุวรรณนาคินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าประสานงานการใช้สถานที่เพื่อใช้ในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 จังหวัดตาก
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสายประทีป ศาลากลางจังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุมกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานโครงการประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000ดวง ประจำปี 2565 ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ (เทศกาลงานลอยกระทงสายฯ สร้างสุขและปลอดภัย)
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตากและนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมพิธีปล่อยปลาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ท่าน้ำริมปิง และวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตากและนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมพิธีปล่อยปลาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ท่าน้ำริมปิง และวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุม บันทึกข้อตกลง ( MOU ) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวฯ โดยมี พ.ต.อ.สัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล ผกก.ตม.จว.ตาก เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก อ.แม่สอด จ.ตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา ขอทรงหายจากอาการประชวร
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางสาวรุจิเรข กลิ่นเกษร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตากลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชายไทยภูเขาบ้านผากะเจ้อ อ.พบพระ และรร.ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร อ.เเม่สอด จ.ตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางสาวรุจิเรข กลิ่นเกษร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตากลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชายไทยภูเขาบ้านผากะเจ้อ อ.พบพระ และรร.ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร อ.เเม่สอด จ.ตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมงานประชุมวิชาการ "42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถื่นทุรกันดารเป็นสุข"
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมงานประชุมวิชาการ "42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถื่นทุรกันดารเป็นสุข"
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”และ ร่วมรับชมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และพิธีมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

Getting Started

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the "Template Settings" in the user menu.

The boxes around the main content of the site are called modules. You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the "Site Settings" link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the website you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.

0013

qr-code

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

00020004

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย

0002

กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

0002

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน

000200020002

0002

งานจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ

000200020002

0002

ช่องทางติดต่อผ่าน Social Network

0001

000178734
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
482
232
3398
171230
13550
19287
178734

Your IP: 3.222.251.91
2023-01-28 23:17

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7