นายชัยวรา หอมสุด

นายชัยวรา หอมสุด

01

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7