นางสาวปัทม์รัศม์ ศรีลาจันทร์

นางสาวปัทม์รัศม์ ศรีลาจันทร์

 

 

 

 

 

 

 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7