ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratice) ด้านการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7