รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online

Money 01

---> ประจำเดือน กันยายน 2564

---> ประจำเดือน ตุลาคม  2564

---> ประจำเดือน พฤศจิกายน  2564

---> ประจำเดือน ธันวาคม 2564

---> ประจำเดือน มกราคม 2565

---> ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

---> ประจำเดือน มีนาคม 2565

---> ประจำเดือน เมษายน 2565

---> ประจำเดือน พฤษภาคม 2565