สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

7FD6CA25 760F 4860 9965 4D395C0005C9 

นายสมคิด ศรีปราชญ์
ศึกษาธิการจังหวัดตาก

003
นางฉวีวรรณ  สุภาษี
รองศึกษาธิการจังหวัดตาก

สถานศึกษาในสังกัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

00020004000100010006

00060006

นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณหน้าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณหน้าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมสร้างการรับรู้บทบาทของอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก และอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตาก นางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน นางพิณทิพย์ หอมสุด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมชี้แจงสร้างการรับรู้การเลือกตั้ง โครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” แบบบูรณาการร่วมกับ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ฯ สำนักงานลูกเสือจังหวัดตาก
วันที่ 28 เมษายน 2566 ณ หอประชุม อาคารแม่ 80’ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตาก นางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน นางพิณทิพย์ หอมสุด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมชี้แจงสร้างการรับรู้การเลือกตั้ง โครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” แบบบูรณาการร่วมกับ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ฯ สำนักงานลูกเสือจังหวัดตาก
วันที่ 28 เมษายน 2566 ณ หอประชุม อาคารแม่ 80’ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบประชาคมศึกษาจังหวัดตาก โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะทำงานประชาคมการศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว
วันที่ 18 เมษายน 2566 ณ ณ ห้องประชุมโรงแรมเวียงวัง โรงแรมเวียงตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบประชาคมศึกษาจังหวัดตาก โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะทำงานประชาคมการศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว
วันที่ 18 เมษายน 2566 ณ ณ ห้องประชุมโรงแรมเวียงวัง โรงแรมเวียงตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้่นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวรุจิเรข กลิ่นเกษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่สมัครคัดเลือกขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน ๓ ราย ตามโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 15)
วันที่ 16 เมษายน 2566 ณ พื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้่นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวรุจิเรข กลิ่นเกษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่สมัครคัดเลือกขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน ๓ ราย ตามโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 15)
วันที่ 16 เมษายน 2566 ณ พื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้่นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวรุจิเรข กลิ่นเกษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่สมัครคัดเลือกขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน ๓ ราย ตามโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 15) ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธอเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่าง” เนื่องในงานมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต
วันที่ 16 เมษายน 2566 ณ พื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้ ดร.ศศิธร สุวรรณพูล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย น.ส.สุดารัตน์ งามชมภู และ น.ส.วรางคณา มาคง ลงพื้นที่ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสนง. กศน.จังหวัดตาก ตามโครงการตรวจสอบบูรณาการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสุภาดาธีร์ สุวรรณนาคินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มปบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่คุรุสภา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
วันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด ดร.ศศิธร สุวรรณพูล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ พร้อมด้วยบุคลากรและตัวแทนครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานฯ เปิดโครงการดังกล่าว
วันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวนริศรา ศรีนารอด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและนายธนะวุฒิ พรมทับ เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด กลุ่มต้นแบบเงิน ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมนำเสนอดังกล่าว
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก นางสาวศศิธร สุวรรณพูล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายวิโรจน์ ราชสุภา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวจศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ดร. เจษฏากรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกล้อทอ และ โรงเรียนสาขาบ้านทีจอซี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมฯ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 256 ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ โรงเรียนสาขาบ้านทีจอซี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก นางสาวศศิธร สุวรรณพูล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายวิโรจน์ ราชสุภา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวจศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ดร. เจษฏากรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกล้อทอ และ โรงเรียนสาขาบ้านทีจอซี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมฯ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 256 ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ โรงเรียนสาขาบ้านทีจอซี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมงานประชุมวิชาการ "42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถื่นทุรกันดารเป็นสุข"
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

0013

qr-code

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

00020004ITA66

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย

0002

กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

0002

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน

000200020002

0002

งานจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ

000200020002

0002

ช่องทางติดต่อผ่าน Social Network

0001

000239748
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
460
545
1474
234167
14077
14122
239748

Your IP: 3.227.251.94
2023-05-30 23:38

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7