7FD6CA25 760F 4860 9965 4D395C0005C9 

นายสมคิด ศรีปราชญ์
ศึกษาธิการจังหวัดตาก

003
นางฉวีวรรณ  สุภาษี
รองศึกษาธิการจังหวัดตาก

สถานศึกษาในสังกัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

00020004000100010006

0006

นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมต้อนรับ ฯพลฯ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมต้อนรับ ฯพลฯ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ และทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณโดยรอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ และทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณโดยรอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางสาวปัทม์รัศม์ ศรีลาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ JRW Sport Day 2022 ของโรงเรียนอนุบาลเจริญวัย
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางสาวปัทม์รัศม์ ศรีลาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ JRW Sport Day 2022 ของโรงเรียนอนุบาลเจริญวัย
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก (ศมร.ศธจ.ตาก) ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก (ศมร.ศธจ.ตาก) ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันวรรคคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันวรรคคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก
วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องชมปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ประจำจังหวัดตาก โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก กรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ
วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมจากจุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ประจำจังหวัดตาก โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก กรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ
วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมจากจุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดตาก โดยมีนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตากและผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

0013

qr-code

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

00020004

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย

0002

กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

0002

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน

000200020002

0002

งานจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ

000200020002

0002

ช่องทางติดต่อผ่าน Social Network

0001

000146320
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
69
354
1866
140800
423
12716
146320

Your IP: 44.210.85.190
2022-12-02 06:23

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7