7FD6CA25 760F 4860 9965 4D395C0005C9 

นายสมคิด ศรีปราชญ์
ศึกษาธิการจังหวัดตาก

003
นางฉวีวรรณ  สุภาษี
รองศึกษาธิการจังหวัดตาก

สถานศึกษาในสังกัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

00020004000100010006

0006

นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด และนางสาวปัทม์รัศม์ ศรีลาจันทร์ รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานและเข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด รุ่นที่ 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2566 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนภัทรวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด และนางสาวปัทม์รัศม์ ศรีลาจันทร์ รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานและเข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด รุ่นที่ 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2566 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนภัทรวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
วันที่ 8 มกราคม 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดส้มเกลี้ยง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ
วันที่ 5 มกราคม 2566 ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงและกำกับเวทีกลาง “งานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก”
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2565 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงและกำกับเวทีกลาง “งานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก”
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2565 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองตาก ประจำเดือนมกราคม 2566
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีเกษตร เช็คอินเมืองตาก ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดตาก
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก เเละผอ.พิณทิพย์ หอมสุด เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณฯ
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ มณฑลพิธีบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลและทักษะเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17-18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมบ้านสวนริมผา กนิฐา โฮมสเตย์
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลและทักษะเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17-18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมบ้านสวนริมผา กนิฐา โฮมสเตย์
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางสุภาดาธีร์ สุวรรณนาคินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าประสานงานการใช้สถานที่เพื่อใช้ในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 จังหวัดตาก
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสายประทีป ศาลากลางจังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุมกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานโครงการประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000ดวง ประจำปี 2565 ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ (เทศกาลงานลอยกระทงสายฯ สร้างสุขและปลอดภัย)
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตากและนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมพิธีปล่อยปลาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ท่าน้ำริมปิง และวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตากและนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมพิธีปล่อยปลาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ท่าน้ำริมปิง และวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุม บันทึกข้อตกลง ( MOU ) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวฯ โดยมี พ.ต.อ.สัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล ผกก.ตม.จว.ตาก เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก อ.แม่สอด จ.ตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา ขอทรงหายจากอาการประชวร
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางสาวรุจิเรข กลิ่นเกษร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตากลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชายไทยภูเขาบ้านผากะเจ้อ อ.พบพระ และรร.ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร อ.เเม่สอด จ.ตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางสาวรุจิเรข กลิ่นเกษร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตากลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชายไทยภูเขาบ้านผากะเจ้อ อ.พบพระ และรร.ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร อ.เเม่สอด จ.ตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมงานประชุมวิชาการ "42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถื่นทุรกันดารเป็นสุข"
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมงานประชุมวิชาการ "42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถื่นทุรกันดารเป็นสุข"
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”และ ร่วมรับชมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และพิธีมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

0013

qr-code

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

00020004

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย

0002

กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

0002

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน

000200020002

0002

งานจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ

000200020002

0002

ช่องทางติดต่อผ่าน Social Network

0001

000178712
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
460
232
3376
171230
13528
19287
178712

Your IP: 3.222.251.91
2023-01-28 23:03

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7