2

นายณรงค์  นาคชัยยะ
ศึกษาธิการจังหวัดตาก

003
นางฉวีวรรณ  สุภาษี
รองศึกษาธิการจังหวัดตาก

สถานศึกษาในสังกัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

00020004000100010006

นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ประจำจังหวัดตาก โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก กรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ
วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมจากจุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ประจำจังหวัดตาก โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก กรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ
วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมจากจุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดตาก โดยมีนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตากและผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กล่าวรายงานการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดตาก
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565
นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ศธ.จิตอาสา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
วันที่ 19 เมษายน 2565 ณ วัดส้มเกลี้ยง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ร่วมกิจกรรม ศธ.จิตอาสา โดยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของวัดส้มเกลี้ยง
วันที่ 19 เมษายน 2565 ณ วัดส้มเกลี้ยง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดตาก
วันที่ 1 เมษายน 2565 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก
นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดตาก
วันที่ 1 เมษายน 2565 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก
นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พบปะ พูดคุย สอบถามข้อมูลจากตัวนักเรียน พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปกครอง สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณา ทุน ม.ท.ศ รุ่นที่ 14
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2565 ณ พื้นที่จังหวัดตาก
นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พบปะ พูดคุย สอบถามข้อมูลจากตัวนักเรียน พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปกครอง สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณา ทุน ม.ท.ศ รุ่นที่ 14
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2565 ณ พื้นที่จังหวัดตาก
นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอน รุ่นที่ 509
ระหวางวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมทำกิจกรรม ศธ.จิตอาสา พัฒนาและทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดตาก
วันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ ศาลหลักเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก รับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการ ครู นักเรียน และประชาชน โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานมอบหนังสือดังกล่าว
วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก
นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดตากใสสะอาด 2565"
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

0013

qr-code

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

00020004

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย

0002

กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

0002

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน

000200020002

0002

งานจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ

000200020002

0002

ช่องทางติดต่อผ่าน Social Network

0001

000121761
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
273
880
3092
116460
3317
11190
121761

Your IP: 3.238.90.95
2022-10-07 14:00

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7