ITA/OIT ปีงบประมาณ 2566

ITA/OIT ปีงบประมาณ 2566

bannerOIT

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7