นางสาวศศิธร สุวรรณพูล

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7