สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

7FD6CA25 760F 4860 9965 4D395C0005C9 

นายสมคิด ศรีปราชญ์
ศึกษาธิการจังหวัดตาก

003
นางฉวีวรรณ  สุภาษี
รองศึกษาธิการจังหวัดตาก

สถานศึกษาในสังกัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

00020004000100010006

0006

State MOE

0006

0006นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางสุภาดาธีร์ สุวรรณนาคิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาการพูด อ่าน เขียนของโรงเรียนในโครงการฯ
วันที่ 18-19 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอพบพระ อำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอด
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางสุภาดาธีร์ สุวรรณนาคิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาการพูด อ่าน เขียนของโรงเรียนในโครงการฯ
วันที่ 18-19 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอพบพระ อำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอด
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางสุภาดาธีร์ สุวรรณนาคิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาการพูด อ่าน เขียนของโรงเรียนในโครงการฯ
วันที่ 18-19 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอพบพระ อำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอด
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางสุภาดาธีร์ สุวรรณนาคิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาการพูด อ่าน เขียนของโรงเรียนในโครงการฯ
วันที่ 18-19 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอพบพระ อำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก จัดการประชุมบูรณาการการศึกษาในรูปแบบของประชาคมการศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และนายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก กล่าวรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว
วันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก จัดการประชุมบูรณาการการศึกษาในรูปแบบของประชาคมการศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และนายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก กล่าวรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว
วันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก จัดการประชุมบูรณาการการศึกษาในรูปแบบของประชาคมการศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และมอบโล่เกียรติบัตรให้กับบุคคลและสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ
วันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก จัดการประชุมบูรณาการการศึกษาในรูปแบบของประชาคมการศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และมอบโล่เกียรติบัตรให้กับบุคคลและสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ
วันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก, นางสุภาดาธีร์ สุวรรณนาคินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางรสศิริ วงษ์หลวง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค ๑๗ เป็นประธานฯ ในการประชุมดังกล่าว
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวรุจิเรข กลิ่นเกษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวนริศรา ศรีนารอด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเเละนายชัชนันท์ สิรินันทกูล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เเละร่วมมอบทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนทุนฯ จำนวน ๓ ราย โดยมีนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เป็นประธานมอบทุนการศึกษาฯ ดังกล่าว
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวรุจิเรข กลิ่นเกษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวนริศรา ศรีนารอด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเเละนายชัชนันท์ สิรินันทกูล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เเละร่วมมอบทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนทุนฯ จำนวน ๓ ราย โดยมีนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เป็นประธานมอบทุนการศึกษาฯ ดังกล่าว
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายชัยวรา หอมสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากและคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่อำเภอพบพระและอำเภอแม่สอด
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระและโรงเรียนแม่สอด จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายชัยวรา หอมสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากและคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่อำเภอพบพระและอำเภอแม่สอด
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระและโรงเรียนแม่สอด จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสุภาดาธีร์ สุวรรณนาคินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่คุรุสภา บูรณาการร่วมกับจังหวัดตาก เหล่ากาชาดจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและชุดอุปกรณ์ของใช้สำหรับนักเรียนให้กับผู้แทนโรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบนโยบายและให้กำลังใจในกิจกรรมดังกล่าว
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสุภาดาธีร์ สุวรรณนาคินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่คุรุสภา บูรณาการร่วมกับจังหวัดตาก เหล่ากาชาดจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและชุดอุปกรณ์ของใช้สำหรับนักเรียนให้กับผู้แทนโรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบนโยบายและให้กำลังใจในกิจกรรมดังกล่าว
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมเวทีเสวนาวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและความต้องการทางการตลาดอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด โครงการส่งเสริมการเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย โดยมีนายกสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก , ประธานหอการค้าจังหวัดตาก , ผู้แทนโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และผู้แทนเครือข่ายโคกหนองนา เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว
วันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมจอมพล โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
วันที่ 4 กันยายน 2566 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก อำภอเมืองตาก จังหวัดตาก
จังหวัดตาก เหล่ากาชาดจังหวัดตากและหน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งและการแข่งขันทักษะการโตัวาที รูปแบบพาทีสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยได้รับเกียรติจากนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ และนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าว
วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมสรรพการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จังหวัดตาก เหล่ากาชาดจังหวัดตากและหน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งและการแข่งขันทักษะการโตัวาที รูปแบบพาทีสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยได้รับเกียรติจากนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ และนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าว
วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมสรรพการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

0013

qr-code

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

00020004ITA66

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย

0002

กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

0002

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน

000200020002

0002

งานจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ

000200020002

0002

ช่องทางติดต่อผ่าน Social Network

0001

000323187
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
10
829
4839
311118
26116
21051
323187

Your IP: 3.237.31.191
2023-09-29 00:06

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7